Kategórie

Výrobcovia

Najpredávanejšie produkty

Právna doložka spoločnosti Enizon, s.r.o.

Webové stránky www.enizon.sk prevádzkuje Enizon, s.r.o. na komerčný účel ako internetový obchod. Pre nakupovanie na týchto webových stránkach platia Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok spoločnosti Enizon, s.r.o.

Ochrana osobných údajov
Enizon, s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje užívateľov webových stránok www.enizon.sk považuje za prísne dôverné a zaväzuje sa ich spracovávať v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Sme registrovaným správcom Vašich osobných údajov a využívame ich výhradne pre našu vnútornú potrebu. Nenahrávame žiadne telefonické rozhovory s Vami a prostredníctvom kamerových systémov nemonitorujeme žiadne Vaše osobné návštevy u nás. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov upravujú naše Zásady ochrany osobných údajov.

Copyright
Všetky textové a obrazové materiály publikované na webových stránkach www.enizon.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty, ktoré sú na týchto webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia produktov, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť týchto webových stránok, najmä popisy a vyobrazenie predávaných produktov, nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť
Spoločnosť Enizon, s.r.o. upozorňuje, že informácie na týchto webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Enizon, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť výrobky a s nimi súvisiace služby popísané na týchto stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
Spoločnosť Enizon, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Spoločnosť Enizon, s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona, ak to nie je výslovne uvedené inak pri konkrétnom produkte. Informácie uvedené na týchto webových stránkach nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti Enizon, s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.