Kategórie

Výrobcovia

Právna doložka spoločnosti Enizon, s.r.o.

Webové stránky www.enizon.sk prevádzkuje Enizon, s.r.o. na komerčný účel ako internetový obchod. Pre nakupovanie na týchto webových stránkach platia Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok spoločnosti Enizon, s.r.o.

Ochrana osobných údajov
Enizon, s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje užívateľov webových stránok www.enizon.sk považuje za prísne dôverné a zaväzuje sa ich spracovávať v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Sme registrovaným správcom Vašich osobných údajov a využívame ich výhradne pre našu vnútornú potrebu. Nenahrávame žiadne telefonické rozhovory s Vami a prostredníctvom kamerových systémov nemonitorujeme žiadne Vaše osobné návštevy u nás. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov upravujú naše Zásady ochrany osobných údajov.

Copyright
Všetky textové a obrazové materiály publikované na webových stránkach www.enizon.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty, ktoré sú na týchto webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia produktov, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť týchto webových stránok, najmä popisy a vyobrazenie predávaných produktov, nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť
Spoločnosť Enizon, s.r.o. upozorňuje, že informácie na týchto webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Enizon, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť výrobky a s nimi súvisiace služby popísané na týchto stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
Spoločnosť Enizon, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Spoločnosť Enizon, s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona, ak to nie je výslovne uvedené inak pri konkrétnom produkte. Informácie uvedené na týchto webových stránkach nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti Enizon, s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.