Kategórie

Výrobcovia

Všeobecné obchodné podmienky Enizon, s.r.o.

(ďalej len ako “všeobecné obchodné podmienky”). Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť Enizon, s.r.o. so sídlom Rosina 140, 013 22 Rosina, IČO: 45 566 500, IČ DPH: SK2023040437, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 52998/L
(ďalej len ako "predávajúci").

Kontakty:
e-mail: info@enizon.sk
zákaznícka linka: 02/233 888 293, 0948 616 099
poštová adresa: Enizon, s.r.o., Dolná Rosinská 140, 013 22 Rosina

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Odbor výkonu dozoru, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1, tel. č.: 041/7632 130, fax č.: 041/7632 139.

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach www.enizon.sk.
 2. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny za tovar a služby a všetky poplatky sú uvádzané vrátane DPH. Bežnou cenou za tovar sa rozumie cena tovaru bez zohľadnenia zliav, rabatov a iných bonusov a marketingových akcií. Všetky akcie platia do vypredania skladových zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.
 3. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť za tovar kúpnu cenu. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať.
 4. Pri objednávke je potrebné uviesť nasledujúce údaje:

  a) Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail,
  b) Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ste plátcom DPH) a sídlo alebo miesto podnikania.

 5. Po odoslaní objednávky bude na váš e-mail automaticky odoslané potvrdenie o prijatí objednávky. Doručenie tohto potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 6. Po odoslaní potvrdenia o prijatí objednávky overíme všetky podrobnosti objednávky vrátane skladovej dostupnosti tovaru a ak je to potrebné, detaily objednávky s vami dohodneme e-mailom. Následne vám e-mailom odošleme potvrdenie objednávky obsahujúce okrem kúpnej ceny a ostatných detailov objednávky tiež predpokladaný termín dodania tovaru až k vám, čím dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Rovnako vás budeme e-mailom informovať vždy, keď si to bude vyžadovať vybavenie vašej objednávky.
 7. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní ak je tovar skladom, alebo do 10 pracovných dní ak tovar nie je na sklade. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 08:00 do 17:00. O odoslaní zásielky a predpokladanom dni doručenia tovaru vás budeme podrobne informovať e-mailom v deň odoslania zásielky. Daňový doklad bude obsiahnutý v informačnom e-maili o odoslaní zásielky a rovnako bude tiež priložený v písomnej podobe v zásielke.
 8. Ak nie je dohodnuté inak, znáša náklady spojené s odovzdaním predmetu kúpy, najmä náklady merania, váženia a balenia, predávajúci a náklady spojené s prevzatím kupujúci; ak sa vec odosiela na miesto, ktoré nie je miestom splnenia, znáša náklady odoslania kupujúci.
 9. Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 10. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

  a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

  V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

 11. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho. Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze a ak nie je na upozornenie čas, upozornenie nie je potrebné.
 12. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté tretím stranám uvedeným v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
 13. Pri preberaní zásielky tovaru od dopravcu je kupujúci povinný s primeranou starostlivosťou skontrolovať počet kusov zásielky (t.j. balíkov) a ich vonkajšiu neporušenosť. Ak nesúhlasí počet kusov zásielky, alebo je poškodený vonkajší obal zásielky (t.j. kartónová krabica, lepiaca páska alebo obalový materiál) alebo tovar, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky. V prípade, že kupujúci takúto zásielku prevezme, je povinný všetky zistenia týkajúce sa neúplnosti alebo poškodenia zásielky písomne uviesť v potvrdení o prevzatí zásielky a oznámiť to predávajúcemu.
 14. Po prevzatí zásielky tovaru od dopravcu je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu skontrolovať úplnosť a neporušenosť tovaru podľa príslušných dokladov (faktúry alebo dodacieho listu, prípadne návodu na obsluhu, obsahového listu a pod.) a zistené vady a nezrovnalosti ihneď reklamovať u predávajúceho.
 15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 16. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a vyskúšať ho spôsobom obvyklým ako v bežnom obchode, čo však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom na adrese info@enizon.sk. Kupujúci môže na tento účel použiť formulár na odstúpenie od zmluvy zverejnený v internetovom obchode. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 17. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo nekompletný, bude predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s opravou tovaru a jeho uvedeným do pôvodného stavu vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od zmluvy, a kupujúci je povinný tieto náklady predávajúcemu uhradiť.
 18. Tovar zašlite najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Enizon, s.r.o., Rosina 140, 013 22 Rosina. Spolu s tovarom nám pošlite vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy, s uvedením vášho mena a priezviska, vašej adresy, čísla a dátumu objednávky a čísla bankového účtu pre finančné vysporiadanie. Kupujúci je povinný doručiť tovar predávajúcemu kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, nepoužívaný a pokiaľ je to možné v originálnom obale. Tovar doporučujeme pred odoslaním vhodne zabaliť a poistiť. Zásielky zaslané formou na dobierku predávajúci nepreberá.
 19. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 20. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred a predpokladaný odhad týchto nákladov sa pohybuje v závislosti od veľkosti a hmotnosti tovaru, dopravnej vzdialenosti a od vybraného prepravcu vo výške od 2,- do 100,- EUR.
 21. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 22. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 23. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 24. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností týkajúcich sa odstúpenia od zmluvy, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 25. Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 26. Ak predávajúci na žiadosť podľa vyššie uvedeného bodu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu (ARS) subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname MH SR.
 27. Namiesto podania návrhu na začatie ARS podľa vyššie uvedeného bodu, môže kupujúci využiť platformu Európskej komisie na riešenie online sporov (RSO) podaním sťažnosti na predávajúceho vyplnením online dotazníka.
 28. Body 16. až 27. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty, ktoré nespĺňajú definíciu spotrebiteľa podľa ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 29. Záručné podmienky predávajúceho a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok. Ako záručný list slúži doklad o kúpe.
 30. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť správne a pravdivé osobné údaje a taktiež informovať predávajúceho o každej zmene poskytnutých osobných údajov. Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov kupujúceho sa nachádzajú v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
 31. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane reklamačného poriadku, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 32. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúcim nie je spotrebiteľ) a ostatné súvisiace právne predpisy.
 33. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.enizon.sk.